పక్కింటి సుబ్బారావు వాళ్లావిడకు ఐదు వేలు పెట్టి పట్టు చీర కొన్నాట్ట..

Leave a Reply

Your email address will not be published.