ఒరే! ఈ బుట్టలో రెండు జామపండ్లు పెట్టాను. ఒకటే వుందేమిట్రా?!!

అన్నంలో రాళ్ళు లేకుండా ఏరలేవా?

తల్లి : ఒరే! ఈ బుట్టలో రెండు జామపండ్లు పెట్టాను. ఒకటే వుందేమిట్రా?!!
కొడుకు : రాత్రి చీకట్లో చూసి, ఒకటే వుందనుకున్నానమ్మా!!!

అన్నంలో రాళ్ళు లేకుండా ఏరలేవా?

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *