ఒరే! ఈ బుట్టలో రెండు జామపండ్లు పెట్టాను. ఒకటే వుందేమిట్రా?!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.