వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి జాప్యం చేయకుండ యుధ్ధ ప్రాతిపదికన ధరకాస్తులు స్వీకరించాలని అర్ డబ్ల్యు ఎస్ అధికారులను ఆదేశించిన కలెక్టర్

Press note on 1-12-2014 at Kurnool District - 4వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి జాప్యం చేయకుండ యుధ్ధ ప్రాతిపదికన ధరకాస్తులు స్వీకరించాలని అర్ డబ్ల్యు ఎస్ అధికారులను ఆదేశించిన కలెక్టర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *