కనకారావ్ రెండు రోజుల పాటు ఆఫీసుకు రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్లిపోయావు…

డాక్టర్ … పిచ్చోడితో- ఏంచేస్తున్నావ్?….
Unknown Call.. Boy- hello, Lilli drlng… ela unnav?

Jokesకనకారావ్  రెండు రోజుల పాటు ఆఫీసుకు రాలేదు. దాంతో బాస్ పిలిచి అడిగాడు.

బాస్: రెండు రోజులు చెప్పా పెట్టకుండా ఎక్కడికి వెళ్లిపోయావు…

కనకారావ్: మా తాతగారు చనిపోయారండీ, దాంతో ఊరెళ్లాను.

బాస్: సరే, ఇక ముందు అలా చేయకు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ముందే చెప్పు వెళ్లు.

డాక్టర్ … పిచ్చోడితో- ఏంచేస్తున్నావ్?….
Unknown Call.. Boy- hello, Lilli drlng… ela unnav?

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *