కాజల్ ను కాల్‌షీట్స్ అడగాలంటే మూడు కోట్లు ఇవ్వాల్సిందే…నా … నీకు అంత డిమాండు వుందా?

Leave a Reply

Your email address will not be published.