రానా ఎడమ చేతి 5 వేళ్ళలో నాలుగు వేళ్ళకు మంటల్లో కాలి గాయాలయ్యాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published.