దోమలు.. రక్తం పీలుస్తూ కర్నూలు నగర వాసులకు నిదుర లేకుండా చేయడమే కాక.. భారీగా ఖర్చు పెట్టిస్తున్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published.