మాష్టారు: ఏరా! నా క్లాసులో మాట్లాడుతున్నారంట!

మీకు పిల్లలెంతమంది?
ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.

మాష్టారు: ఏరా! నా క్లాసులో మాట్లాడుతున్నారంట!
పిల్లలు: లేదండీ! నిద్రించే సమయంలో ఇతరులతో మాట్లాడటం మా కిష్టం ఉందండి!
మీకు పిల్లలెంతమంది?
ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *