ఆరోగ్య సూత్రాలు

Paracetamol: reduces Brain development
భారతదేశం యొక్క ఘనత(ప్రపంచానికి అందించినవి)

* ఫొన్ ఎల్లపుడు ఎడమచేతొనే మాట్లాడలిHealth tips                         * బ్యటరి ఆఖరి పాయింట్లలొ ఉన్నపుడు ఫొన్ మాట్లాడకూడదు (1000 రెట్లు అధిక రెడియషన్ విడుదల అవుతుంది )
* రాత్రి 10 నుండి 4 వరకు మాత్రమే నిదురించడం మంచిది
* మందులు వేసుకున్న వెంటనె నిదురించరాదు
* ప్రొద్దునే లేవగానె కనీసం అర లిటరు నిటిని తాగడం వలన 24 శాతం మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది
తద్వారా బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది

Paracetamol: reduces Brain development
భారతదేశం యొక్క ఘనత(ప్రపంచానికి అందించినవి)

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *