వ్యవసాయం. ఉత్పత్తి, పరిశ్రమల ధరల గణాంకాలను వాస్తవమైన డాటా ను పంపాలని చీఫ్ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ సూచన

వ్యవసాయం. ఉత్పత్తి, పరిశ్రమల గణాంకాలను వాస్తవమైన డాటా ను పంపాలని సూచన

Click here for more information for Press Note relaseed by Government .!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *