అమ్మా! పక్కింటావిడ పేరు డార్లింగా?

భార్యను లొంగదీసుకొనే ఉపాయమేదన్నా చెప్పండి
పెళ్లి చేసుకుంటే.. కోట్ల ఆస్తి ఇస్తానన్నారు సార్ అందుకే ఆలోచిస్తున్నా..!

కొడుకు: అమ్మా! పక్కింటావిడ పేరు డార్లింగా?

అమ్మ: కాదురా ఆవిడ పేరు రమ్య,

కొడుకు: మరినువ్వు షాపుకి వెళ్ళినప్పుడు నాన్న ఆవిడ్ని “డార్లింగ్” అని పిలుస్తున్నాడేంటీ!

 

భార్యను లొంగదీసుకొనే ఉపాయమేదన్నా చెప్పండి
పెళ్లి చేసుకుంటే.. కోట్ల ఆస్తి ఇస్తానన్నారు సార్ అందుకే ఆలోచిస్తున్నా..!

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *