మూత తీయడానికిక్కూడా బలం లేక..

Leave a Reply

Your email address will not be published.