దర్శకుడిగా తనకు కొత్త జీవితాన్నిచ్చిన తెలుగు పరిశ్రమకి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా

Leave a Reply

Your email address will not be published.