ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.

మాష్టారు: ఏరా! నా క్లాసులో మాట్లాడుతున్నారంట!
నా కోసం ఏం చేశావే

”ఆఫీసులో కొత్తగా జాయిన్ అయిన జూనియర్ క్లర్క్‌ సీనియర్ క్లర్క్‌ని అడిగాడు”
“ఏమిటి సార్.. మీరు అలా డల్‌గా ఉన్నారు..?”
”నిన్న ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని పెళ్ళి చూపులు చూద్దామని వెళ్ళాను..
కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా నాకు పిల్లనివ్వడానికి ఇష్టపడలేదు”
”అయ్యో.. అలాగా.. మరిప్పుడు ఏం చేద్దామనుకుంటున్నారు..?”
”ఇక చేసేదేముంది..? ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.
మాష్టారు: ఏరా! నా క్లాసులో మాట్లాడుతున్నారంట!
నా కోసం ఏం చేశావే

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *