“నీ జీవితంలోకి ఆరుగురు స్త్రీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది నాయనా..?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.