“నీ దృష్ఠిలో మంచిదంటే ఏంటి? ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.