వేప ఆకులను నీళ్ళలో ఉడికించి స్నానం చేస్తే ఎంతో మంచిది….

Leave a Reply

Your email address will not be published.