ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరకే వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని గ్రామీణ మహిళలకు ఆదేశించిన జాయింట్ కలెక్టర్

Press note on 2-12-2014 at Kurnool District - 3ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరకే వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని గ్రామీణ మహిళలకు ఆదేశించిన జాయింట్ కలెక్టర్ కన్న బాబు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *