విభజన సరికాదు:శ్రీనివాస రావు

Voter id enrollment last date23/12/2013
సమైక్య స్పూర్తికి దెబ్బ

ప్రజల అభిప్రాయలను తెలుసుకోకుండ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రాన్ని విభజించడం సమంజసం కాదని లొక్ సత్తా రాష్ట్ర అధ్యక్షుదు కటారి శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. ఈ సమస్యను అందరి ప్రజల అమోదం పొందెల ఉండాలని తెలిపారు.

Voter id enrollment last date23/12/2013
సమైక్య స్పూర్తికి దెబ్బ

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *