ఆవు మీద వ్యాసం రాస్తున్నా డాడీ….

Mom and Sun
మీకు పిల్లలెంతమంది?

నాన్న : ఒరేయ్ ఆవుమీద కూర్చుని ఏం చేస్తున్నావురా!
కొడుకు : మరి మా మాష్టారు ‘ఆవు’మీద ‘వ్యాసం’ రాసుకురమ్మన్నారుగా అందుకని…..

Mom and Sun
మీకు పిల్లలెంతమంది?

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *