పెళ్లి చేసుకుంటే.. కోట్ల ఆస్తి ఇస్తానన్నారు సార్ అందుకే ఆలోచిస్తున్నా..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.