జిల్లా కు మంజూరైన డిఫెన్స్ రీసేర్చ్ డెవలప్ మెంట్ ల్యబ్ కు అవసరమైన భూ సేకరణ ప్రతి పాదనలను వారం రోజుల్లొ ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తాం:జిల్లా కలెక్టర్

‘చిన్నదాన నీ కోసం’ ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాన్ని ముద్దాడి నితిన్ తన అభిమానాన్ని సభాముఖంగా చాటారు….
క్ష్రెత్ర స్థాయి అధికారులు వారి శాఖకు సంబంధించిన పెండింగ్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

Press note on 27-11-2014 at kurnool Dist-2జిల్లా కు మంజూరైన డిఫెన్స్ రీసేర్చ్ డెవలప్ మెంట్ ల్యబ్ కు అవసరమైన భూ సేకరణ ప్రతి పాదనలను వారం రోజుల్లొ ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తాం అని జిల్లా కలెక్టర్ సీ. హెచ్. విజయ మోహన్ బొర్డ్ కమిటి సబ్యులకు తెలిపారు.

‘చిన్నదాన నీ కోసం’ ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాన్ని ముద్దాడి నితిన్ తన అభిమానాన్ని సభాముఖంగా చాటారు….
క్ష్రెత్ర స్థాయి అధికారులు వారి శాఖకు సంబంధించిన పెండింగ్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *