రాకేష్ జోక్స్….

పాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం”
ఒక చోట బాక్సింగ్ పోటీలు జోరుగా సాగుతున్నాయి….

రాకేష్: నాకు రైల్లో నిద్ర పట్టలేదురా…

సురేష్: ఎందుకు…

రాకేష్: అప్పర్ బర్త్ వచ్చింది..

సురేష్: ఎవరితోనైనా ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకోలేకపోయావా…

రాకేష్: చేసుకుందామంటే కింది బెర్త్‌లో ఎవరూ లేరు..

పాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం”
ఒక చోట బాక్సింగ్ పోటీలు జోరుగా సాగుతున్నాయి….

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *