“నీకు చదువు చెప్పిన సన్నాసి ఎవడ్రా?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.