జిల్లా లో వున్న వికలాంగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సహాయ పరికరాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటాం: బుట్టా రేణుక

Leave a Reply

Your email address will not be published.