అమెరికా వెళ్ళే విమానంలో అమెరికా అతని ప్రక్కన తెలుగు అతను కూర్చున్నాడు. వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగే సంభాషణ….

రాఖీ బాగుంది, ఎవరు కట్టారు బాబాయ్?
“ఏవండోయ్… ఈ రోజు మన పళ్ళై సంవత్సరం నిండింది. వచ్చేటప్పుడు కోడిని పట్రండి

Jokes-300x187(అమెరికా వెళ్ళే విమానంలో అమెరికా అతని ప్రక్కన తెలుగు అతను కూర్చున్నాడు. వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగే సంభాషణ….)

తెలుగు అతను : “మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చా”?
(“Hello my I know your name please?”)
అమెరికా అతను:”I am Bond……..James Bond
అమెరికా అతను:”and you?”
తెలుగు అతను:I am sai…….. Venkata Sai………. Siva Venkata Sai……….. Lakshminarayana Siva Venkata Sai……….. Raja Sekhara Srinivasula Siva Venkata Sai………….Bommiraju Sitaraamanjeenyula Raja Sekhara
Srinivasula Lakshminarayana Siva Venkata Sai…………”
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ…………………………

రాఖీ బాగుంది, ఎవరు కట్టారు బాబాయ్?
“ఏవండోయ్… ఈ రోజు మన పళ్ళై సంవత్సరం నిండింది. వచ్చేటప్పుడు కోడిని పట్రండి

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *