ప్రజాదర్బారులో వచ్చిన వినతులను అధికారులు వెంటనె పరిశీలించి పరిస్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.