102 లక్షలతో నిర్మించిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ గోడౌన్

102 లక్షలతో నిర్మించిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ గోడౌన్

[gview file=”https://manakurnool.com/wp-content/uploads/2015/01/EVM-Godown.pdf” width=”95%” save=”0″ cache=”0″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *