బెంగుళురు కి చెందిన ఓ కన్నడ బాలిక కర్నుల్ లొ ప్రత్యక్షం అయ్యింది

Happy Birth Day to Prabhas
‘అభినందన’ చిత్ర దర్శకుడు అశోక్‌కుమార్ ఇక లేరు

IMG_0560బెంగుళురు పఠశా లలొ అయిదొవ తరగతి దక చదువుకున్న అఖిలాదివ్య అనె బాలిక తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడే చనిపొయారని అందువల్లె తను ఇక్కడికి వచినట్టు తెలిపింది ఆమెను నగర శివారులొని పెద్దపడు గ్రామం దగ్గర శిశుగ్రుహ లొ చేర్చారు.

Happy Birth Day to Prabhas
‘అభినందన’ చిత్ర దర్శకుడు అశోక్‌కుమార్ ఇక లేరు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *