“అయితే ఆ అపరేషనేదో మా తాతయ్యకు చెయ్యండి”

“నీ జీవితంలోకి ఆరుగురు స్త్రీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది నాయనా..?”
నాకు సన్నాయి నేర్చుకోవాలనుంది

“రాములు గారూ… ఈ జబ్బు మీతో రాలేదు. వంశపారంపర్యంగా వచ్చింది. ఆపరేషన్ చేస్తే పోతుంది” చెప్పాడు డాక్టర్.
“అమ్మయ్య… బతికించారు. అయితే ఆ అపరేషనేదో మా తాతయ్యకు చెయ్యండి” చెప్పాడు రాములు.

“నీ జీవితంలోకి ఆరుగురు స్త్రీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది నాయనా..?”
నాకు సన్నాయి నేర్చుకోవాలనుంది

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *