ఆ బిల్లు పార్లమెంట్ కు రాదు:CM

Kevin Peterson’s(ENG) career ends
VRO,VRA key final dates and joining

kkకిరణ్ కుమర్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ధీక్షలు పార్టిలకు విరుద్దం కాదని కేవలం రాజ్యంగ స్పుర్తిని నిలపడానికేనని పలువురు మంత్రులు,ఎమ్మెల్యెలు,ఎంపిలు తెలిపారు.రాష్ట్ర అస్సెంబ్లి లో మాదిరిగానే  కేంద్రం లో కుడా తెలంగాణ బిల్లును అడ్డుకుంటామని కొందరు  ఎంపిలు తెలిపారు. ఈ రోజు డిల్లిలో   కిరణ్ కుమర్ రెడ్డి గారు జంతర్ మంతర్ వెదిక వద్ద తన ధీక్షను కొనసాగిస్తున్నట్టు తెలిపారు.

Kevin Peterson’s(ENG) career ends
VRO,VRA key final dates and joining

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *