పాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం”

“ఒకే సారి పదికిలోలు తీసుకుంటే ఏమైనా తగ్గుతుందా?”
రాకేష్ జోక్స్….

“ఏంటి వదినా… ఈ మధ్య నీవు ఇంట్లోనే బోరింగ్ పంపు వేయించుకున్నావటగా?” అడిగింది లలిత .

“అవునే లలిత  . పాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం” చెప్పింది కావ్య.

“ఒకే సారి పదికిలోలు తీసుకుంటే ఏమైనా తగ్గుతుందా?”
రాకేష్ జోక్స్….

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *