నేటి నుంచి కర్నులులో సిల్వర్‌జూబ్లీ ప్రభుత్వ కళాశాలలో రాష్ట్ర చదరంగ పోటీలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.