మిస్ ఇండియా యూఎస్ఏ 2014′ అందాల పోటీలో ప్రణతి గంగరాజు విజేతగా నిలిచింది…

Leave a Reply

Your email address will not be published.