ప్రతి గ్రామం లో ప్రతివారికి ఇల్లు, మరుగు దొడ్డి, రక్షిత మంచి నీరు, విద్యుత్, వుండాలంటె రైతులను చైతన్య పరచాలి: జిల్లా కలెక్టర్

ఫ్యక్షన్ మూలాన రాయలసీమ లో అభివృధి కుంటి పడింది : నిమ్మకాయల చినరాజప్ప
Actress Manchu Laxmi Next Movie Title As Dongaata….

ప్రతి గ్రామం లో ప్రతివారికి ఇల్లు, మరుగు దొడ్డి, రక్షిత మంచి నీరు, విద్యుత్, వుండాలంటె రైతులను చైతన్య పరచాలి: జిల్లా కలెక్టర్

Former

ఫ్యక్షన్ మూలాన రాయలసీమ లో అభివృధి కుంటి పడింది : నిమ్మకాయల చినరాజప్ప
Actress Manchu Laxmi Next Movie Title As Dongaata….

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *