స్వైన్ ఫ్లూ గురించి తెలుసుకొండి

స్వైన్‌ ఫ్లూ.. స్వైన్‌ ఫ్లూ.. ఎదుర్కోండిలా!
ప్రముఖ హాస్య నటుడు ఎం.ఎస్‌.నారాయణ క్షేమం..

Swine-Flue---06.01-స్వైన్ ఫ్లూ అంటే ఏమిటి?

స్వైన్ ఫ్లూ అనేది ఊపిరి తిత్తులకు సంబింధిన వ్యధి.

స్వైన్ ఫ్లూ లక్షణాలు ?

జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస పీల్చటం ఉండటం లేద శ్వాస క్రియకు ఇబ్బంది కలగటం ,

తల నొప్పి, గొంతు నొప్పి, తుమ్ములు రావటం, ఆకలి లేకపోవటం.

స్వైన్ ఫ్లూనకు సంబింధిన ముందు జాగ్రత్తలు ఏమిటి?

చేతులు శుబ్రపరచుకోవటం, ముఖానికి మాస్కు ధరించటం,

దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు నోటికి మాస్క్ అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి.

వ్యధి సోకిన వారు జనసమూహములో తిరుగరాదు.

స్వైన్‌ ఫ్లూ.. స్వైన్‌ ఫ్లూ.. ఎదుర్కోండిలా!
ప్రముఖ హాస్య నటుడు ఎం.ఎస్‌.నారాయణ క్షేమం..

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *