సర్పంచుల భాగస్వమ్యంతోనె స్వచ్చ భారత్, స్వచ్చ ఆంధ్ర, స్మార్ట్ వీలేజ్, స్మార్ట్ వార్డ్ సాధ్యం

ప్రజా దర్బార్ లో వచ్చిన వినతులను వెంటనే పరిశీలించి పరిశ్కరించాలి
ముక్కోటి దేవతల ఆశీస్సులతో అప్తోరాయమం యాగం ప్రారంభం

సర్పంచుల భాగస్వమ్యంతోనె స్వచ్చ భారత్, స్వచ్చ ఆంధ్ర, స్మార్ట్ వీలేజ్, స్మార్ట్ వార్డ్ సాధ్యం

Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (1) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (2) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (3) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (4) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (5) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (6) Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward (7)

Swach Bharat, Swach Andhra, Smart Village and Smart Ward

ప్రజా దర్బార్ లో వచ్చిన వినతులను వెంటనే పరిశీలించి పరిశ్కరించాలి
ముక్కోటి దేవతల ఆశీస్సులతో అప్తోరాయమం యాగం ప్రారంభం

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *