స్మార్ట్ విలేజ్, స్మర్ట్ వార్డ్ విజయవంతం చేయాలని మండల స్థాయి అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్

Leave a Reply

Your email address will not be published.