జిల్లా లో పెన్సన్లకు సంబందించి ఏది ఓరిజినలో ఏది డూప్లికటో గుర్తించాలి : కలెక్టర్

పంచాయితీ రాజ్ శాఖా ద్వార జిల్లాలో చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి : జిల్లా కలెక్టర్
ఓటు హక్కు వినియోగం పై జిల్లా వ్యాప్తంగ అన్ని స్కూల్స్, కలేజీ లలో ప్రతిగ్ణ : జిల్లా కలెక్టర్

జిల్లా లో పెన్సన్లకు సంబందించి ఏది ఓరిజినలో ఏది డూప్లికటో గుర్తించాలి : కలెక్టర్

Pensions

పంచాయితీ రాజ్ శాఖా ద్వార జిల్లాలో చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి : జిల్లా కలెక్టర్
ఓటు హక్కు వినియోగం పై జిల్లా వ్యాప్తంగ అన్ని స్కూల్స్, కలేజీ లలో ప్రతిగ్ణ : జిల్లా కలెక్టర్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *