ప్రజల భాగస్వామ్యంతో జిల్లా వ్యాప్తంగ వున్న చెరువులను పునరుద్దరించుటకు చర్యలు.

ముక్కోటి దేవతల ఆశీస్సులతో అప్తోరాయమం యాగం ప్రారంభం
నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు సన్మానం…..

ప్రజల భాగస్వామ్యంతో జిల్లా వ్యాప్తంగ వున్న చెరువులను పునరుద్దరించుటకు చర్యలు.

GDE Error: Unable to load profile settings
ముక్కోటి దేవతల ఆశీస్సులతో అప్తోరాయమం యాగం ప్రారంభం
నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు సన్మానం…..

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *