మార్కెట్ యార్డ్ కమిటి నూతన అధ్యక్సులుగా నగరూరు శమంతక మణి ప్రమాణ స్వీకారం

Leave a Reply

Your email address will not be published.