ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు

కుష్టు వ్యాధి ప్రభలకుండ విస్త్రుతంగ ప్రచారం : జిల్లా వైద్యా ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ నిరుపమ
ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు

ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు

Shivaratri (1) Shivaratri (2)

కుష్టు వ్యాధి ప్రభలకుండ విస్త్రుతంగ ప్రచారం : జిల్లా వైద్యా ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ నిరుపమ
ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *