డయల్ యువర్ కలక్టర్ కార్యక్రమంలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి

ప్రతి గ్రామం లో మౌళిక సదుపాయలు కోసం ప్రజలు జిల్లా యంత్రాంగానికి సంపూర్నసహకారం అందచేయాలి
ప్రజా దర్బార్ లో వచ్చిన వినతులను వెంటనే పరిశీలించి పరిశ్కరించాలి

డయల్ యువర్ కలక్టర్ కార్యక్రమంలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి

Dial Your Collector

ప్రతి గ్రామం లో మౌళిక సదుపాయలు కోసం ప్రజలు జిల్లా యంత్రాంగానికి సంపూర్నసహకారం అందచేయాలి
ప్రజా దర్బార్ లో వచ్చిన వినతులను వెంటనే పరిశీలించి పరిశ్కరించాలి

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *