మాతా శిశు మరణాలు గణనీయంగ తగ్గాలంటే ఆస్పత్రిలోనే ప్రసవాలు జరగాలి : జిల్లా కలెక్టర్

Actress Shruthi Hasan Turns As A Writer…..
నేడే ఢిల్లీ ఎన్నికలు……

మాతా శిశు మరణాలు గణనీయంగ తగ్గాలంటే ఆస్పత్రిలోనే ప్రసవాలు జరగాలి : జిల్లా కలెక్టర్

Mother and Child Death's

 

Actress Shruthi Hasan Turns As A Writer…..
నేడే ఢిల్లీ ఎన్నికలు……

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *