కుష్టు వ్యాధి ప్రభలకుండ విస్త్రుతంగ ప్రచారం : జిల్లా వైద్యా ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ నిరుపమ

Happy Birth Day to Shamita Shetty
ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు

కుష్టు వ్యాధి ప్రభలకుండ విస్త్రుతంగ ప్రచారం : జిల్లా వైద్యా ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ నిరుపమ

Liprosy

 

Happy Birth Day to Shamita Shetty
ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *