అప్తోర్యామం యాగానికి పెరుగుతున్న భక్తుల రద్ధి

నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు సన్మానం…..
యువతదే భవిశ్యత్, విధ్యార్థులు మంచి చదువులు చదవాలి : రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కే.ఈ. క్రిష్ణ మూర్తి

అప్తోర్యామం యాగానికి పెరుగుతున్న భక్తుల రద్ధి

Aptoryamam Yagam 15 Aptoryamam Yagam (14)

 

 

నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు సన్మానం…..
యువతదే భవిశ్యత్, విధ్యార్థులు మంచి చదువులు చదవాలి : రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కే.ఈ. క్రిష్ణ మూర్తి

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *