ఈరొజు మనకుర్నూలులొ టి.జి.వి కలాభవన్ లొ సురభి నాటక కలాకారులకు దసరా సందర్భంగా వెంకటెశ్ గారు వరికి భహుమతులు అందజేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.