ప్రతి గ్రామం లో మౌళిక సదుపాయలు కోసం ప్రజలు జిల్లా యంత్రాంగానికి సంపూర్నసహకారం అందచేయాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published.