సామాజిక వెబ్‌సైట్ల హవా

facebook-is-redefining-checkin-numbers-for-pages-483addba84

నలుగురితో సరిగా కలిసిపోలేక ఒంటరిగా మిగిలేవారు తమ భావాలను పంచుకునేందుకు సామాజిక వెబ్‌సైట్లను( ఫేస్‌బుక్‌ )ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఫేస్‌బుక్‌ చాటింగ్‌లో మునిగి చుట్టూ ఏం జరుగుతోందనే విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా యువత ఒంటరితనాన్ని ఆశ్రయిస్తోం ది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *