ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్ సి సబ్ ప్లాన్ నిధులను నిర్నీత సమయంలో ఖర్చు చేసి లక్ష్యలను పూర్తి చేయలని అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశం

Leave a Reply

Your email address will not be published.